_WERKWIJZE

Natuurlijk staat of valt het succes van uw public affairs bij uw Haags netwerk. Dat maakt het mogelijk in een vroegtijdig stadium te weten wat er speelt en ook snel invloed te kunnen uitoefenen. Binnenhof Advies beschikt over een uitgebreid politiek en ambtelijk netwerk in Den Haag.

Maar nog veel belangrijker is dat Binnenhof Advies u ondersteunt bij het opbouwen en onderhouden van uw eigen Haagse netwerk. De ervaring wijst immers uit dat het veel effectiever is wanneer u zelf zichtbaar bent in Den Haag. Binnenhof Advies verzorgt voor u alle voorbereiding en begeleiding. Dat neemt niet weg dat ook de nodige tijd en energie van de opdrachtgever wordt vereist.

Met een uitgebreid netwerk alleen lukt het niet om invloed uit te oefenen. Huiswerk is de sleutel tot succesvolle belangenbehartiging. Binnenhof Advies heeft de kennis en ervaring om doorlopend, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, de ontwikkelingen te analyseren en daar relevante conclusies en acties aan te verbinden.

Deze analyses bestrijken ontwikkelingen op een breed terrein:

 • De opdrachtgever (zakelijk, commercieel, imago en¬†positionering, enz.)
 • Politiek Den Haag
 • De relevante ministeries
 • De toezichthouder(s)
 • Concurrenten
 • (Mogelijke) medestanders
 • Belangenorganisaties / brancheorganisaties
 • Adviesorganen
 • De wetenschappelijke wereld (onderzoeken, symposia, enz.)
 • Media
 • Vergelijkbare beleidsterreinen
 • Mogelijke relevante buitenlandse ontwikkelingen
 • Enzovoorts

_Onze werkwijze in een notendop

1. Analyse

Het opstellen van een zorgvuldige analyse van de uitgangspositie van de opdrachtgever (huiswerk). Via het voeren van gesprekken, bestuderen van documenten en het monitoren van ontwikkelen wordt het speelveld in kaart gebracht.

2. Oplossingsrichtingen

Het inventariseren van verschillende oplossingsrichtingen, inclusief de daarbij behorende inspanningen en risico’s.

3. Keuzes en prioritering

Het maken van keuzes, c.q. het stellen van prioriteiten, in nauw overleg met de opdrachtgever.

4. Uitvoering

Het opstellen van documenten, gespreksnotities, voorbereiden van gesprekken in de vorm van briefings en/of trainingen, maken en begeleiden van afspraken, enzovoorts.

5. Evaluatie

Permanente evaluatie en zonodig bijstelling van de gekozen aanpak.